Algemeen Reglement van LR St. Joris en PC De Bosruiterkes te Overloon

Versie: januari 2021

Het Algemeen Reglement wordt indien nodig jaarlijks aangepast door het bestuur, na goedkeuring in de algemene ledenvergadering die in het voorjaar plaatsvindt.

Het lidmaatschap van Landelijke Rijvereniging St. Joris of Ponyclub De Bosruiterkes gaat in op de dag waarop schriftelijk akkoord wordt gegaan met dit Algemeen Reglement.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en een even aantal overige bestuursleden. Alle bestuursleden worden/zijn gekozen door de leden van de vereniging en zullen zich volledig inzetten om de vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren, zoals beschreven in de statuten.

Indien gesproken wordt over deelnemers, leden en/of functies binnen de vereniging worden personen bedoeld zonder acht te slaan op hun geslacht.

Indien leden inzage in de statuten wensen, dan kunnen zij dat kenbaar maken bij een van de bestuursleden.

Lidmaatschap

Duur

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

Aanmelding

Het bestuur beslist over het aannemen van leden.

Indien zich leden van een andere vereniging aanmelden, kan het bestuur, indien zij dat nodig acht, om infor­matie vragen bij de betreffende vereniging.

Nieuwe leden dienen hun finan­ciële verplichtingen ten opzichte van hun oude vereniging voldaan te hebben.

Indien zich leden van een andere vereniging aanmelden tijdens het seizoen, zal het bestuur te allen tijde in overleg treden met de betreffende vereniging alvorens het lid aan te nemen.

Als vereniging hanteren wij voor het lidmaatschap dezelfde richtlijnen als de KNHS.
Lidmaatschap van PC de Bosruiterkes is mogelijk vanaf een leeftijd van 6 jaar tot een leeftijd van 18 jaar, mits niet eerder overgestapt wordt naar het berijden van een paard.
Bij een leeftijd van 18 jaar en ouder is alleen lidmaatschap van LR Sint Joris mogelijk, ongeacht of er een pony of paard bereden wordt.

Bij lidmaatschap is men onmiddellijk contributie verschuldigd, berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin schriftelijk akkoord is gegaan met het Algemeen Reglement.

Afmelding

Afmelding van lidmaatschap van de vereniging voor het nieuwe kalenderjaar dient te geschieden vóór 20 november van het huidige kalenderjaar bij het secretariaat, met name in verband met het opzeggen van het lidmaatschap van de KNHS en de Kring-kosten.

Bij afmelding van lidmaatschap ná 20 november worden de kosten van het lidmaatschap van de KNHS en de Kring Noord-Oost Brabant voor het volgende jaar alsnog in rekening gebracht.

Royement

Leden die zich niet aan het Algemeen Reglement houden kunnen na 2 waarschuwingen van het bestuur geroyeerd worden.

Lidmaatschapsvormen

De vereniging kent de volgende vormen van lidmaatschap:

Lessend lid

Mag deelnemen aan de dressuurles (wekelijks) en/of de springles (tweewekelijks). Lid heeft stemrecht op de vergadering indien ouder dan 18 jaar. Indien lid jonger dan 18 jaar is, heeft de ouder/verzorger dit stemrecht.

De waarborgregeling is van toepassing.

Contributie incl. dressuur- of springlessen:
Contributie dressuur of contributie springen +
lidmaatschapskosten KNHS en Kring Noord-Oost Brabant (excl. startpas).
Contributie incl. dressuur- en springlessen:
Contributie dressuur en contributie springen +
lidmaatschapskosten KNHS en Kring Noord-Oost Brabant (excl. startpas).

Niet-lessend lid

Mag niet deelnemen aan de dressuur- en/of springlessen. Lid mag wel gebruikmaken van de faciliteiten van de vereniging. Lid heeft stemrecht op de vergadering indien ouder dan 18 jaar. Indien lid jonger dan 18 jaar is, heeft de ouder/verzorger dit stemrecht.

De waarborgregeling is van toepassing.

Contributie:
Contributie niet-lessend +
lidmaatschapskosten KNHS en Kring Noord-Oost Brabant (excl. startpas).

Basislid

Is steunend lid van de vereniging. Mag niet deelnemen aan de dressuur- en/of springlessen. Lid mag geen gebruikmaken van de faciliteiten van de vereniging. Lid heeft stemrecht op de vergadering indien ouder dan 18 jaar. Indien lid jonger dan 18 jaar is, heeft de ouder/verzorger dit stemrecht.

De waarborgregeling is niet van toepassing.

Contributie:
Contributie basislid

Lessen en clubterrein

Het clubterrein is gelegen aan de Vredepeelweg in Overloon en bestaat uit een springtuin, een dressuurbaan en een clubgebouw.

Lessen LR St. Joris

Maandagavond  : dressuur 
Donderdagavond : springen

Lessen PC De Bosruiterkes

Dinsdagavond  : dressuur
Zaterdagochtend : dressuur
Donderdagavond : springen

De instructeurs bepalen de inhoud van de les.

De lessen zullen uitsluitend worden gegeven op het clubterrein, tenzij er een binnenbak ter beschikking is bij slecht weer. Mocht er bij slecht weer binnen gereden worden zijn deze extra kosten voor eigen rekening.

Tijdens de clublessen geldt voor zowel dressuur als springen dat met betrekking tot de uitrusting wordt toegestaan datgene wat conform reglement KNHS is geoorloofd in de wedstrijdring. Hiervoor verwijzen we naar de bijlagen behorende bij de afzonderlijke disciplinereglementen dressuur en springen, zie www.knhs.nl.

Indien er afgeweken wil worden van datgene wat in betreffende bijlagen als toegestaan wordt aangemerkt dan dient dit zeker twee weken voorafgaand aan de clubles gemeld te worden aan een van de bestuursleden die dit vervolgens aan betreffende instructeurs zullen voorleggen. De instructeurs zullen vervolgens een weloverwogen beslissing maken die bindend is en dit met betreffende persoon kortsluiten. In ieder geval zal er altijd gehandeld worden in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd op de eerste plaats komen. Indien er vervolgens geen gehoor wordt gegeven aan de genomen beslissing van de instructeurs dan zal het lid niet mogen deelnemen aan de clubles.

Indien er een les uitvalt door onvoorziene omstandigheden, dan zal dit worden doorgegeven via de WhatsApp-groep.

Indien men wil deelnemen aan de les, dient men zich voor elke les afzonderlijk minimaal één dag voorgaande van de desbetreffende les aan te melden via de WhatsApp-groep.

Lessende en niet-lessende leden mogen ook buiten de lessen om gebruik maken van het clubterrein. Leden die gebruik maken van het clubterrein (zowel binnen als buiten de rijbak) zijn verplicht om een veiligheidshelm te dragen. Dit in het belang van hun eigen veiligheid, maar ook in verband met hun aansprakelijkheidsverzekering.

Leden die gebruik maken van de lessen en het clubterrein dienen zelf een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben.

Bij gebruik van het clubterrein gelden de volgende regels:

 • Het clubterrein mag alleen gebruikt worden voor het trainen van paarden en pony’s.
 • Na het gebruik van het springterrein is men verplicht de balken van de grond te plaatsen (dit i.v.m. het behoud van het materiaal).
 • Het terrein na gebruik afsluiten.
 • Als er balken stuk gaan dient dit gemeld te worden bij een van de bestuursleden.

Alle leden die deelnemen aan de les moeten minimaal 5 minuten voor aanvang van de les op het clubterrein aanwezig zijn, zodat tijdig met de les begonnen kan worden.

Diegene die met een trailer naar het clubterrein komt, mag de mest niet op het terrein achterlaten. Dit i.v.m. aantrekken van ongedierte. Ook voor de toeschouwers is het onprettig. Vriendelijk verzoek om het terrein schoon te houden.

Deelname concours / wedstrijden

Opgave voor wedstrijden is een verantwoordelijkheid van de leden zelf.
Ook het transport van en naar het concoursterrein is op eigen gelegen­heid.         

Verplichtingen

Leden wordt verzocht om deel te nemen aan acties die door en voor de vereniging worden georganiseerd. Bij afwezigheid gaat de waarborgregeling in werking.

Waarborgregeling

De vereniging heeft personele capaciteit nodig om het terrein te onderhouden, zodat het gebruikt kan worden voor de paardensport. Daarnaast worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd om inkomsten te genereren, waardoor de contributie zo laag mogelijk gehouden kan worden. De paarden/ponysport wordt daardoor toegankelijker voor meer mensen, hetgeen ook een doelstelling is van de vereniging.

Wie

Lessende en niet-lessende leden.

Basisleden zijn niet verplicht hier aan deel te nemen.

Activiteiten

De activiteiten bestaan uit:

 • Onderhoud clubgebouw en terrein voorjaar
 • Onderhoud clubgebouw en terrein najaar
 • Eigen wedstrijd
 • Appel- of andere acties

Neem je als lid, ouder of gezinslid van een lid deel aan:

• 3 activiteiten → geen extra kosten
• 2 activiteiten → € 50,00 toeslag op de jaarlijkse contributie
• 1 activiteit → € 75,00 toeslag op de jaarlijkse contributie
• 0 activiteiten → € 100,00 toeslag op de jaarlijkse contributie

Voor een activiteit mag je ook een vervanger regelen. Dit dien je dan wel vooraf door te geven aan de secretaris.

Bij meerdere ponyruiters (< 16 jaar) uit één gezin wordt in overleg met het bestuur gekeken naar de waarborgregeling.

Regels met betrekking tot de AVG

 • Bij aanmelding als lid wordt opgave gedaan van (voor)naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) alsmede telefoonnummer en emailadres. Tevens wordt gevraagd naar de naam en type paard of pony.
 • De NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres worden opgenomen in een door de secretaris bijgehouden bestand.
 • De NAW-gegevens en emailadres gaan naar de penningmeester in verband met contributieheffing.
 • De website van de vereniging zal geen gegevens van de leden vermelden, anders dan hun naam, naam van paard of pony en woonplaats, tenzij op uitdrukkelijk verzoek of na schriftelijke toestemming van een lid.
 • De vereniging kan ervoor kiezen om leden bepaalde berichten (zoals uitnodigingen voor vergaderingen, wedstrijden, onderhoudsdagen) per email te versturen. Dit zal alleen gebeuren naar leden die hier toestemming voor hebben gegeven.
 • Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de secretaris c.q. penningmeester c.q. webbeheerder binnen 1 maand, in bijzondere gevallen te verlengen met 2 maanden, een overzicht van de vermeldingen van dat lid in de bij de vereniging aanwezige bestanden. Na het einde van het lidmaatschap worden binnen genoemde uiterste termijn van 3 maanden de vermeldingen verwijderd uit digitale bestanden c.q. doorgehaald in papieren bestanden.

Tot slot

Wij hopen dat dit reglement u en ons van dienst kan zijn, zodat wij als bestuur in staat zijn om de eventuele onenigheden die zich kunnen voordoen binnen onze vereniging een sportieve oplossing te kunnen bieden.

Alle voorgaande Algemene Reglementen komen na goedkeuring van een gewijzigd exemplaar te vervallen.

Bestuur LR St. Joris en PC De Bosruiterkes